Pangrugian a pagbasaan maipapan iti komunismo

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Marcos, Ferdinand Edralin 1917-1989.
Tác giả khác: Bermudez, Prescillano N.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Iloko
Được phát hành: Manila Bureau of Print. 1970.
Những chủ đề: