Ang konstitusyon sa Republika sa Pilipinas

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Philippines (Republic).
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Cebuano
Được phát hành: Manila Bureau of Print. 1973.