Email (record): Ti nademokrataan a rebolusion iti Pilipinas