Low-cost physics demonstrations

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Wild, Robert L.
Tác giả của công ty: University of the Philippines. Science Education Center.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Quezon City Science Education Center, University of the Philippines 1983.
Những chủ đề: