The Liberal Party President Quirino's acceptance speech

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Quirino, Elpidio 1890-1956.
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: [Manilan s.n. 1949]
Những chủ đề: