Civil society making civil society

Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: University of the Philippines. Third World Studies Center., Social Sciences and Philosophy Research Foundation (Philippines), USAID/Philippines.
Tác giả khác: Ferrer, Miriam Coronel.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Quezon City Third World Studies Center c1997.
Loạt:Philippine democracy agenda v.3.
Những chủ đề: