Ang bagong lumipas

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Constantino, Renato
Tác giả khác: Constantino, Letizia R., Borlongan, Ariel.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Filipino
Được phát hành: [Quezon City] University of the Philippines Press at ng Foundation for Nationalist Studies c1996-1997.
Những chủ đề: