A Guidebook to the museums of Southern Luzon

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Almeda, Ermelo M., Realubit, Maria Lilia F., Tanedo, Joey., Acuna, Ivan., Piano, Pancho M.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: [Manila] National Commission for Culture and the Arts, Committee on Museums [1993n]
Những chủ đề: