Introduction to the humanities

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Sanchez, Custodiosa Ancheta
Tác giả khác: Abad, Paz F., Jao, Loreto V.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Manila Rex Book Store c1998.
Phiên bản:[Rev. ed.]
Những chủ đề: