Trích dẫn APA

Henson, M. R. L. 1. (1999). Comfort woman: A Filipina's story of prostitution and slavery under the Japanese military. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.

Trích dẫn kiểu Chicago

Henson, Maria Rosa L. 1927-. Comfort Woman: A Filipina's Story of Prostitution and Slavery Under the Japanese Military. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 1999.

Trích dẫn MLA

Henson, Maria Rosa L. 1927-. Comfort Woman: A Filipina's Story of Prostitution and Slavery Under the Japanese Military. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 1999.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.