Comfort woman a Filipina's story of prostitution and slavery under the Japanese military

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Henson, Maria Rosa L. 1927-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Lanham Rowman & Littlefield Publishers c1999.
Những chủ đề: