Suddenly stateside funny essays on Pinoy life in America

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Blanco, Marivi Soliven
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Quezon City Milflores Pub. c2002.
Những chủ đề: