The profession and practice of adult education introduction

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Merriam, Sharan B.
Tác giả khác: Brockett, Ralph G.
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: San Francisco, Calif. Jossey-Bass c1997.
Những chủ đề: