Management of poisoning a handbook for health care workers

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Henry, J. A.
Nhiều tác giả của công ty: International Program on Chemical Safety., World Health Organization., United Nations Environment Programme., International Labour Organisation.
Tác giả khác: Wiseman, H. M.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Geneva WHO 1997.
Những chủ đề: