Chlordimeform

Bibliografske podrobnosti
Glavni avtor: Abbott, P. J.
Corporate Authors: International Program on Chemical Safety., United Nations Environment Programme., International Labour Organisation., World Health Organization.
Format: Knjiga
Jezik:English
Izdano: Geneva World Health Organization 1998.
Teme: