Chlordimeform

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Abbott, P. J.
Nhiều tác giả của công ty: International Program on Chemical Safety., United Nations Environment Programme., International Labour Organisation., World Health Organization.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Geneva World Health Organization 1998.
Những chủ đề: