The general pattern of Islamic thought in the Quran

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Khamenei, Sayyed Ali
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Persian
Được phát hành: Tehran Council for Ten Days Dawn Celebration 1985.
Những chủ đề: