The doctrine of Jihad in Islam

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ilhami, Dawood
Tác giả khác: Arjmand, Sayyid Saeed., Taheri, Christine., Morgan, Lisa Iman.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Persian
Được phát hành: Razavi, Iran Islamic Research Foundation of Asian Quds Razavi 1991.
Những chủ đề: