Job analysis methods, research, and applications for human resource management in the new millennium

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Brannick, Michael T.
Tác giả khác: Levine, Edward L.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Thousand Oaks, Calif. Sage 2002.
Những chủ đề: