The sociology of work continuity and change in paid and unpaid work

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Edgell, Stephen
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London Sage 2006.
Những chủ đề: