Province of Sarangani

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Philippines. Mapping and Resource Information Authority.
Resource Type: Bản đồ
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Makati, Metro Manila National Mapping and Resource Information 1994.
Phiên bản:Ed. 1, June, 1994.
Những chủ đề: