Palawan.

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: U.S. High Commissioner to the Philippine Islands.
Resource Type: Bản đồ
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Manila Office of U.S. High Commissioner to the Philippines 1944.
Phiên bản:Provisional ed.
Những chủ đề: