Planning and marketing conferences and workshops tips, tools, and techniques

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Simerly, Robert G.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: San Francisco, Calif. Jossey-Bass 1990.
Những chủ đề: