The interplay of influence news, advertising, politics, and the internet

Bibliografske podrobnosti
Glavni avtor: Jamieson, Kathleen Hall
Drugi avtorji: Campbell, Karlyn Kohrs.
Format: Knjiga
Jezik:English
Izdano: Australia Thomson/Wadsworth c2006.
Izdaja:6th ed.
Teme: