Memoria sobre la restauracion de la nueva catedral de Manila en las Islas Filipinas [microform]

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Yague, Mateo Mateos
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: Quezon City Photoduplication Service University of the Philippines Library, 1974.
Những chủ đề: