Philippine Army Official register [microform]

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Philippines (Commonwealth) Army.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Quezon City 1976.
Những chủ đề: