Composer and nation the folk heritage of music

Bibliografske podrobnosti
Glavni avtor: Finkelstein, Sidney Walter 1900-
Format: Knjiga
Jezik:English
Izdano: New York International Pub. c1960.
Teme: