String symphonies

Bibliografske podrobnosti
Glavni avtor: Mendelssohn-Bartholdy, Felix 1809-1847
Format: Knjiga
Jezik:English
Izdano: New York BMG Music c1995.
Teme: