String symphonies

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Mendelssohn-Bartholdy, Felix 1809-1847
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York BMG Music c1995.
Những chủ đề: