Musical exchange in early Southeast Asia, the Philippines and Indonesia, CA. 100 to 1600 CE.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Nicolas, Arsenio M.,Jr.
Resource Type: Luận văn
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Ithaca, N. Y. Cornell University c2007.
Những chủ đề: