Trích dẫn APA

United Nations. Department of Economic and Social Affairs. (1975). Tax treaties between developed and developing countries. New York: United Nations Publication.

Trích dẫn kiểu Chicago

United Nations. Department of Economic and Social Affairs. Tax Treaties between Developed and Developing Countries. New York: United Nations Publication, 1975.

Trích dẫn MLA

United Nations. Department of Economic and Social Affairs. Tax Treaties between Developed and Developing Countries. New York: United Nations Publication, 1975.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.