Financing rural housing: selected policies and techniques for developing countries

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: United Nations. Department of Economic and Social Affairs.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York United Nations Publication c1974.
Những chủ đề: