Urban land policies and land-use control measures

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: United Nations. Department of Economic and Social Affairs.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York United Nations Publications c1973.
Những chủ đề: