Industrial Development Survey Special issue for the Second General Conference of UNIDO

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: United Nations. Industrial Development Organization.
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York United Nations Publication c1974.
Những chủ đề: