Trích dẫn APA

United Nations. Department of Economic and Social Affairs. (1974). The impact of multinational corporations on development and on international relations: Technical papers: taxation. New York: United Nations Publication.

Trích dẫn kiểu Chicago

United Nations. Department of Economic and Social Affairs. The Impact of Multinational Corporations On Development and On International Relations: Technical Papers: Taxation. New York: United Nations Publication, 1974.

Trích dẫn MLA

United Nations. Department of Economic and Social Affairs. The Impact of Multinational Corporations On Development and On International Relations: Technical Papers: Taxation. New York: United Nations Publication, 1974.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.