Asian and African studies.

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: o Hevrah ha-Mizraohit ha-Yiasrenelit.
Định dạng: Tạp chí
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Jerusalem Jerusalem Academic Press 1965-1973.
Những chủ đề: