The politics of the U.S. cabinet representation in the Executive Branch, 1789-1984

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Cohen, Jeffrey E.
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Pittsburgh, Pa. University of Pittsburgh Press c1988.
Những chủ đề: