Making and breaking governments cabinets and legislatures in parliamentary democracies

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Laver, Michael 1949-
Tác giả khác: Shepsle, Kenneth A.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Cambridge Cambridge University Press c1996.
Loạt:Political economy of institutions and decisions
Những chủ đề: