The ultimate training workshop handbook a comprehensive guide to leading successful workshops & training programs

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Klatt, Bruce
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York McGraw Hill c1999.
Những chủ đề: