The new dictionary of cultural literacy

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Hirsch, E. D. 1928-
Tác giả khác: Kett, Joseph F., Trefil, James S. 1938- .
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Boston Houghton Mifflin 2002.
Phiên bản:Completely rev. and updated, 3rd ed.
Những chủ đề: