An official White House statement which had the approval of both President Truman and President Quirino

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Quirino, Elpidio
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Loạt:Speech collection