Dignity for the individual, glory for our country

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Tatad, Francisco S
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: 1972
Loạt:Speech collection