BYU studies

Chi tiết về thư mục
Tiêu đề mới:Brigham Young University studies (1975)
Tiêu đề trước:Brigham Young University studies (1959)
Tác giả của công ty: Brigham Young University.
Resource Type: Continuing Resource
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Provo, Utah Brigham Young University Press 1987-
Những chủ đề: