Trích dẫn APA

Public Opinion Quarterly. Chicago: University of Chicago Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Public Opinion Quarterly. Chicago: University of Chicago Press.

Trích dẫn MLA

Public Opinion Quarterly. Chicago: University of Chicago Press.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.