The Legacy of Mesoamerica history and culture of a Native American civilization

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Carmack, Robert M. 1934-, Gasco, Janine., Gossen, Gary H.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Upper Saddle River, N.J. Prentice Hall c1996.
Loạt:Exploring cultures
Những chủ đề: