Vector control methods for use by individuals and communities

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Rozendaal, Jan A.
Tác giả của công ty: World Health Organization.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Geneva World Health Organization c1997.
Những chủ đề: