Studies in American Indian languages description and theory

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Hinton, Leanne., Munro, Pamela.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Berkeley University of California Press 1998.
Loạt:University of California publications in linguistics v. 131
Những chủ đề: