Trích dẫn APA

Kegley, C. W., & Wittkopf, E. R. 1. (2001). World politics: Trend and transformation (8th ed.). Boston: Bedford/St. Martin's Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Kegley, Charles W., và Eugene R. 1943- Wittkopf. World Politics: Trend and Transformation. 8th ed. Boston: Bedford/St. Martin's Press, 2001.

Trích dẫn MLA

Kegley, Charles W., và Eugene R. 1943- Wittkopf. World Politics: Trend and Transformation. 8th ed. Boston: Bedford/St. Martin's Press, 2001.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.