World politics trend and transformation

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Kegley, Charles W.
Tác giả khác: Wittkopf, Eugene R. 1943-
Định dạng: Sách
Được phát hành: Boston Bedford/St. Martin's Press c2001.
Phiên bản:8th ed.
Những chủ đề: