Making race and nation a comparison of South Africa, the United States, and Brazil

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Marx, Anthony W.
Resource Type: Luận văn
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Cambridge Cambridge University Press c1998.
Loạt:Cambridge studies in comparative politics
Những chủ đề: